testo 350 emisyon ölçüm cihazı ile demir ve çelik üretimini izlemek ve optimize etmek.

Markette artan talepler ve çevre koruma yükümlülükleri sebebiyle, demir çelik üreticileri verimli ve kusursuz kalitede çalışmalıdır. Bu alanda başarılı olabilmek için, modern ölçüm teknolojisinin kullanılması gerekir. Çünkü bu; üretim prosesini optimize etmek ve kaliteyi garantilemek için tek yoldur.

Örnek uygulama: PDF dosyası

Sorun

Ham demir üretiminde
Ham demir; yüksek fırında demir cevherinin indirgenmesi ile (oksijen çekilmesi) ya da direkt indirgenme ile üretilir. Kok, doğal gaz ya da kömür, indirgenme malzemesi olarak kullanılabilir. Yüksek fırın prosesinde, hazırlanan cevher (peletler, sinter) ve katkı maddeleri, kok ile birlikte, üst kısımdan yüksek fırına sokulur. Sıcak hava, enerji taşıyıcısı olarak alt kısımdan akar. Sıcak hava ve indirgenme gazları, çöken hammaddelerin aksi yönünde yükselir ve baca gazı olarak üstten çekilir. Sıvı ham demir, fırının tabanında cüruf ile birlikte toplanır ve düzenli olarak çekilir; genellikle sonraki işlemler için çelik
işlerine iletilir. Süreç boyunca baca gazının bileşimi, hava ısıtıcılarındaki yanma kalitesini etkileyen kritik bir faktördür.

Kok fabrikasında
Kok fabrikaları, mineral kömür için; kömürün, havanın hariç tutulması ile kuru damıtma yoluyla en az 800 °C’ye kadar ısıtlımasının gerçekleştiği (piroliz) termal arıtma tesisleridir. Koklaşmanın amacı; endüstriyel kullanım için, özellikle metalurjide, kok üretimi yapmaktır. Kok, çok yüksek karbon konsantrasyonu (>97 %) ve sadece çok az sayıda uçucu bileşenlerden meydana gelir. Süreç boyunca, ileride kullanılacak kok fırını gazı üretilir.

Özel olarak kömür, kok fırınında ortalama 15 saat boyunca kuru-damıtılır (“pişirilir“) ve sonrasında soğutma işlemine gönderilir. Önceleri uygulanan ıslak soğutmanın yerini cüruf soğutucuda gerçekleşen kuru soğutma almıştır. Bu, ısı geri kazanım kazanı vasıtasıyla ısı geri kazanımını ve kirletici emisyonunun azaltılmasını sağlar. Kok üretiminde ortaya çıkan kirleticiler toza ek olarak; SO2, NOx, CO ve organik bileşenlerdir. İzin verilen sınır değerleri ile ilgili olarak egzoz gazları, TA Luft hükümlerine tabidir ve bunların bileşimi; üretim prosesinin izlenmesi ve optimizasyonunda önemli sonuçlar doğurur.

Yüksek fırına dokunmak

Taze üretilmiş çelik

Çözüm

Ham demir üretiminde
Emisyon ölçüm cihazı testo 350 ile, karbon monoksit (CO) ve karbon dioksit (CO2) kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilebilir. Ölçüm; toz torbasının ilerisinde bulunan atık gaz çıkışında, fırının çalışmasını denetlemek için yüksek fırın bacasında ve proses dengesi için toz torbasının gerisinde bulunan boruda
yapılır. testo 350, CO toz torbasında yangın tehlikesini önlemek için ölçümlere ek olarak yerleştirilebilir.
 

Kok fabrikasında
Kok üretim prosesi dahilinde testo 350, SO2, NOx (NO ve NO2 toplamı), CO ve Oölçümleri için kullanılabilir. Emisyon ölçüm cihazı 6 hazneye sahiptir ve O2’ye ek olarak 5 gaz sensörü tutabilir. Yüksek fırındaki CO değeri; fırının yanma verimliliği hakkında bilgi verdiğinden, en yaygın ölçüm parametrelerinden biridir. Testo 350 ve optimum entegre edilebilen seyreltme ile ölçülebilen 50,000 ppm CO konsantrasyonuna ulaşılabilir. Testo 350, tüm emisyon parametrelerinin kolay ve güvenilir şekilde ölçülmesini ve kaydedilmesini sağlayan bir cihazdır.

Her iki uygulamadaki tüm ölçümler güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir; Ölçüm sonuçları daima doğru ve güvenilirdir. Buna ek olarak, emisyon ölçüm cihazı ile prosesteki unsurların üzerindeki zamana bağlı yük değişimleri izlenebilir; böylece tesiste gerçekleşebilecek bir arızanın önüne geçilmesi
sağlanır. Demir, çelik ve kok üretiminde, zaman ve para optimizasyonu, testo 350 kullanımı ile gerçekleştirilebilir.

Kok üretimi

testo 350 – avantajları:

• Yardımcı cihaz ön ayarlarıyla kılavuzlu kullanım – daha kolay ölçümler için

• Geniş renkli grafik ekran – kötü ışık koşullarında daha fazla rahatlık için

• Darbelere ve kire karşı dayanıklı – zorlu ortamlarda kullanım için ideal

Detaylı bilgi